Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã thủ tục VLG-285744
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, UBND cấp xã phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để cấp kinh phí chi trả bồi thường.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được kinh phí, UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người bị thiệt hại hoặc nhân thân người bị thiệt hại. Việc chi trả được thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận.


Cách thức thực hiện

trực tiếp hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận tiền bồi thường


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Văn bản đề nghị cấp bồi thường kinh phí - Bản sao văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ - Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật


Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức giao nhận tiền.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin