Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã thủ tục VLG-285742
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra ngay tính đầy đủ của thành phần, số lượng hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức lập Phiếu  tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản hoặc hướng dẫn trực tiếp cho cá nhân, tổ chức để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo việc hướng dẫn và bổ sung thực hiện không quá một lần.

Bước 3. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.


Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 c.1. Thành phần hồ sơ : - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu Phụ lục 2.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT; - Một (01) báo cáo ĐTM của dự án (bản chính). 2
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.


Đối tượng thực hiện Chủ dự án
Cơ quan thực hiện UBND xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin