Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, pham vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Trà Vinh
Mã thủ tục BYT-TVH-287055
Cấp thực hiện Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện

Đối với cơ sở KCB

Trường hợp cơ sở KCB  được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, cơ sở KCB có trách nhiệm gửi quyết định phê duyệt bổ sung đến cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng KCB BHYT.

Đối với cơ quan BHXH

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB  gửi đến, cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới. 
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện của cơ sở KCB.
Số bộ hồ sơ một bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB gửi đến.
Đối tượng thực hiện Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới với cơ sở KCB
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu đối với cở khám bệnh, chữa bệnh

 - Quyết định của cơ quan có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện của cơ sở KCB.

 - Cơ sở KCB có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng KCB BHYT.

Yêu cầu đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB  gửi đến, cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin