THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Tiền Giang
Mã thủ tục BNV-TGG-264604
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác thanh niên
Trình tự thực hiện

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

          - Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.

          - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

Cách thức thực hiện

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ để xem xét chấp thuận việc giải thể hoặc không chấp thuận việc giải thế.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

          - Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

          - Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

          + Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

          + Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

          + Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

          - Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

          - Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.

          - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.
Cơ quan thực hiện Sở Nội Vụ
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện Số 23, đường 30/4, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến http://motcua.tiengiang.gov.vn/
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ (số 23B, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang);

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (motcua.tiengiang.gov.vn).

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Ý kiến bằng văn bản
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin