THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Tiền Giang
Mã thủ tục BNV-TGG-264603
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác thanh niên
Trình tự thực hiện

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

          - Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

          - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

Cách thức thực hiện

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

          - Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

          - Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

          + Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

          + Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

          + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

          + Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

          + Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

          + Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

          + Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

          - Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

          - Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.

          - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.
Cơ quan thực hiện Sở Nội Vụ
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện Số 23, đường 30/4, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến http://motcua.tiengiang.gov.vn/
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ (số 23B, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang);

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (motcua.tiengiang.gov.vn).

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Ý kiến bằng văn bản
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin