Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Thanh tra Chính phủ
Mã thủ tục TTR-000026-G20-TH06
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: lập hồ sơ, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

-Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đủ điều kiện.

- Gửi công văn kèm theo danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương về Vụ tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ

Bước 2: Tổng hợp hồ sơ, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Vụ tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương để trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành thanh tra thẩm định trước ngày 01/9 hàng năm.

Bước 3: Rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành thanh tra xem xét, trình Tổng Thanh tra Chính phủ xét, quyết định tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Bước 4: Ban hành quyết định tặng kỷ niệm chương

Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng kỷ niệm chương cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tổ chức trao tặng vào đợt kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11 hàng năm).

Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Thành phần hồ sơ: - Công văn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương; - Danh sách trích ngang; - Bản tóm tắt quá trình công tác; - Bản sao các quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp ưu tiên xét tặng. - Báo cáo thành tích, sáng kiến, công trình khoa học đối với các trường hợp được xét tặng quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017.
01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Từ 01/9 đến 30/10 hàng năm.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin