Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Thanh tra Chính phủ
Mã thủ tục TTR-000025-G20-TH06
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị cấp lại thẻ Thanh tra

- Vào các tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ Thanh tra đã bị mất do những lý do khách quan;

- Để xin cấp lại Thẻ Thanh tra, Thanh tra viên phải có đơn báo cáo, giải trình rõ lý do mất Thẻ Thanh tra và đề nghị cấp lại Thẻ Thanh tra;

- Chánh Thanh tra sở, Chánh thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, xem xét, xác nhận lý do mất Thẻ Thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra cấp tỉnh, Chánh Thanh tra bộ việc cấp lại Thẻ Thanh tra;

+ Đối với Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, xem xét, xác nhận lý do mất Thẻ Thanh tra và có văn bản đề xuất việc cấp lại Thẻ Thanh tra gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ. 

Bước 2: Trình Tổng Thanh tra xem xét

- Theo thẩm quyền quản lý, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra bộ xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cấp lại Thẻ Thanh tra;

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp nhu cầu cấp lại Thẻ Thanh tra trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét.

Bước 3: Ra quyết định cấp lại Thẻ Thanh tra

Căn cứ hồ sơ đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ, văn bản trình của Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ ra quyết định việc cấp lại Thẻ Thanh tra và chỉ đạo việc tiến hành in, cấp lại Thẻ Thanh tra.

Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Hồ sơ bao gồm: + Đơn xin cấp lại Thẻ Thanh tra của Thanh tra viên bị mất thẻ; + Công văn đề nghị cấp lại Thẻ Thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; + Danh sách trích ngang công chức, lý do đề nghị cấp lại Thẻ Thanh tra (theo mẫu); + Ảnh màu chân dung cá nhân, chụp kiểu chứng minh thư cỡ 30 mm x 40 mm, có ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh của từng người (mỗi thanh tra viên 02 ảnh);
01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Thanh tra gửi về Thanh tra Chính phủ vào tháng 3, 6, 9, 12; Vụ Tổ chức Cán bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý hồ sơ đề nghị  đổi Thẻ Thanh tra.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định cấp lại Thẻ Thanh tra của Tổng Thanh tra
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Chỉ xem xét cấp lại Thẻ Thanh tra đã mất do nguyên nhân khách quan.

- Không được cấp lại Thẻ Thanh tra bị mất do:

+ Sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc dùng Thẻ để thực hiện hành vi trái pháp luật; cho người khác mượn Thẻ Thanh tra để sử dụng;

+ Để mất quá 01 lần trong một kỳ hạn sử dụng Thẻ Thanh tra.

- Không xem xét, đề nghị cấp lại Thẻ Thanh tra khi đã có thông báo nghỉ hưu, từ trần, mất tích, trong thời gian tạm giam, thi hành án, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin