Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Mã thủ tục TTH-285436
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện

1. Dự án không có cấu phần xây dựng: Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án.

2. Dự án có cấu phần xây dựng: Phòng có chức năng quản lý xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ trình chủ đầu tư và công văn thống nhất của cơ quan chủ quản (bản chính)
2 - Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo KTKT (bản chính)
3 - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (bản sao hợp lệ)
4 - Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư hoặc tương đương (bản sao hợp lệ)
5 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường). (bản chính)
6 - Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan (bản sao)
7 - Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án (nếu có) gồm: + Nhiệm vụ, phương án, báo cáo kết quả khảo sát. + Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát của chủ đầu tư. + Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát.
Số bộ hồ sơ 02 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc  
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt BCNCKT, Báo cáo KTKT.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin