Thủ tục xác nhận hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BQP-SLA-255120
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Chính sách
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Cá nhân lập bản khai kèm (Mẫu KC1) theo bản sao một trong các giấy tờ theo quy định, gửi cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị.  
2. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.  
3. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị kiểm tra, lập danh sách đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ra quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC2).  
Cách thức thực hiện
Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC1).
2. Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ:
a) Huân chương Kháng chiến;
b) Huy chương Kháng chiến;
c) Huân chương Chiến thắng;
d) Huy chương Chiến thắng;
đ) Giấy chứng nhận đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế do Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị cấp.
Số bộ hồ sơ 02 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

1. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp: 10 ngày làm việc.

2. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC2).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin