Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BQP-SLA-255022
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Chính sách
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Cá nhân lập bản khai (Mẫu TĐ1) kèm theo các giấy tờ theo quy định, gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị;  
2. Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ xác minh, kết luận hoặc đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị kết luận về thời gian bị bắt tù, đày;  
3. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị xác minh, kết luận về thời gian bị địch bắt tù, đày của đối tượng.  
4. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;  
5. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị thẩm định, lập danh sách, đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ra quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Mẫu TĐ4).  
Cách thức thực hiện
Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần (Mẫu TĐ1).
2 Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: a) Lý lịch cán bộ; b) Lý lịch đảng viên; c) Lý lịch quân nhân; d) Các giấy tờ khác có xác nhận nơi bị địch bắt cầm tù, thời gian, địa điểm bị tù.
Số bộ hồ sơ 02 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Từ 55 đến 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý: Không quy định.

2. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị: 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm việc.

3. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên mối cấp: 10 ngày làm việc.

4. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và ttương đương trở lên, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (MẫuTĐ4).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung
1. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin