Thủ tục “Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286237
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với trường hợp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu;

- Tờ khai điều chỉnh cá nhân đối với trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Không.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin