Thủ tục “Hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động đi hợp tác lao động ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất”

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286236
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Thân nhân của người lao động nộp hồ sơ theo quy định đến đơn vị quản lý cuối cũng của người lao động.

Bước 2:

Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân của người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3:

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần hồ sơ

- Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp);

- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử;

- Tờ khai của thân nhân;

- Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất;

- Công văn đề nghị giải quyết chế độ của đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày 
Đối tượng thực hiện Thân nhân của người lao động
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng và Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin