Thủ tục “Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động”.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286212
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người sử dụng lao động khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội.

 Bước 2:

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện thông qua hình thức giao dịch điện tử theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thành phần hồ sơ
Văn bản thông báo thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện - Người sử dụng lao động
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Người sử dụng lao động thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin