Thủ tục “Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động”

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286139
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lao động tiền lương
Trình tự thực hiện

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo phải đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính (đồng thời gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), thời hạn trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

 

Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Thành phần hồ sơ

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế)

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Không quy định
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không quy định
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin