Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục BNN-QNA-288405
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có) đến tổ chức quản lý cảng cá, nơi tàu cá đã bốc dỡ thủy sản qua cảng.
Bước 2: Thực hiện:
- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, tổ chức quản lý cảng cá thẩm định thông tin đề nghị xác nhận về khối lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ tại cảng với Sổ theo dõi tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, vùng và thời gian khai thác với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát tàu cá và cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Trường hợp không cấp giấy xác nhận, tổ chức quản lý cảng cá trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa xác nhận hết khối lượng nguyên liệu thủy sản trong Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, tổ chức quản lý cảng cá trả lại bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã ghi khối lượng nguyên liệu còn lại cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức quản lý cảng cá thực hiện xác nhận trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có) cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Tổ chức quản lý cảng cá hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kê khai đầy đủ thông tin;
2 - Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản sao chụp.
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ.
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Tổ chức quản lý cảng cá các tỉnh, thành phố ven biển
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác đã ký và đóng dấu.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không có.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin