Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục BNN-QNA-288483
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy sản
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến về tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Địa chỉ: số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Bước 2: Thực hiện:

a)Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp  hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, Chi cục Thủy sản Quảng Nam xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản Quảng Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

d) Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 (ba) ngày làm việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ;

Trong trường hợp không cấp, cấp lại cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến về tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Địa chỉ: số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm: - Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; - Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; - Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.
2 * Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: - Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; - Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép.
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- 06 (sáu) ngày làm việc (đối với cấp mới);

- 03 (ba) ngày làm việc (đối với cấp lại).


Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép khai thác thuỷ sản. Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản: Bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có. 
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin