Thủ tục thi nâng ngạch công chức

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục BNV-QNA-264772
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện

a) Báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức

Chậm nhất ngày 31/3 hàng năm, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có văn bản báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng dự thi nâng ngạch lên cán sự hoặc tương đương, chuyên viên hoặc tương đương, chuyên viên chính hoặc tương đương gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi nâng ngạch công chức (Nghị định/2018/NĐ-CP):

- Đối với thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương:

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thi nâng ngạch công chức sau khi có ý kiến về chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ.

- Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án báo cáo Bộ Nội vụ và tổ chức thi nâng ngạch công chức sau khi có ý kiến về đề án và chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ.

c) Tổ chức thi

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và chỉ tiêu nâng ngạch được Bộ Nội vụ phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện (Quyết định danh sách cán bộ, công chức dự thi, thành lập Hội đồng thi tổ chức thi, báo cáo kết quả kỳ thi theo quy định)

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức về kết quả chấm thi và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi vòng 2, công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết vòng 2. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

- Sau khi thực hiện các quy định nêu trên, Hội đồng thi nâng ngạch công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

đ) Bổ nhiệm vào ngạch công chức

 Chậm nhất là 15 ngày sau ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Qua đường công văn

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Thành phần: + Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. + Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Khoản 14, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP. + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. + Các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Sau khi thực hiện công bố kết quả điểm thi vòng 2 và tổ chức chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Tại Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

- Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin