Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục QNA-000349
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
  1. Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.
  2. Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Đơn xin chuyển trường.
2 b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.
Số bộ hồ sơ Không quy định
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin