Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\cấp vốn\Chi phí khác

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã thủ tục B-NPT-210076-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Quản lý vốn ủy thác
Trình tự thực hiện

Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị rút vốn vay uỷ thác hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.

Bước 3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục giải ngân.

Bước 4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ giải ngân, trình duyệt, thực hiện giải ngân và luân chuyển chứng từ giải ngân theo quy định của NHPT.
Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.

2. Gửi qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ

I. Tài liệu cơ sở (sửa đổi, bổ sung):

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

3. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

4. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

5. Đối với chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành: phải có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép (trừ trường hợp chạy thử), dự toán được duyệt và bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập.

6. Đối với chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất: Phải có hợp đồng, dự toán chi phí được duyệt, bảng kê chi phí do chủ đầu tư lập;

7. Đối với chi phí bảo hiểm: Phải có hợp đồng bảo hiểm công trình, thông báo thu phí của cơ quan bảo hiểm.

8. Đối với chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Trường hợp thuê kiểm toán, phải có hợp đồng; trường hợp do cơ quan chuyên môn thẩm tra, phải có dự toán được duyệt;

9. Đối với chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình: Phải có dự toán được duyệt; Hợp đồng A – B.

10. Đối với chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án… Phải có đầy đủ căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như có hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc thông báo trả tiền của cơ quan thu tiền.

II. Khi thanh toán vốn:

1. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02a/TT-UT) - Bản chính.

2. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.

III. Thanh toán khối lượng hoàn thành (sửa đổi, bổ sung):

1. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính.

2. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính.

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp vốn theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Phê duyệt
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Việc quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin