Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\cấp vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã thủ tục B-NPT-210072-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Quản lý vốn ủy thác
Trình tự thực hiện

Sau khi ký hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư hoặc nhận được văn bản (kèm theo hợp đồng uỷ thác đã ký) của NHPT giao nhiệm vụ; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị rút vốn vay uỷ thác hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.

Bước 3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục giải ngân.

Bước 4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ giải ngân, trình duyệt, thực hiện giải ngân và luân chuyển chứng từ giải ngân theo quy định của NHPT.
Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.

2. Gửi qua hệ thống bưu chính. 
Thành phần hồ sơ

I. Tài liệu cơ sở (sửa đổi, bổ sung):

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

3. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

6. Nếu công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:

a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

7. Nếu công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:

a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

8. Trường hợp trong dự án bồi thường, tái định cư có hạng mục xây dựng khu tái định cư hoặc mua nhà tái định cư, xây dựng hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, Chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu:

a) Hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư của Chủ đầu tư - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

b) Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của các công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư.

II. Khi tạm ứng vốn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

1. Giấy đề nghị tạm ứng vốn uỷ thác (Mẫu số 02a/TT-UT) - Bản chính.

2. Kế hoạch giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư lập - Bản chính;

3. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính.

III. Thanh toán khối lượng hoàn thành (sửa đổi, bổ sung):

1. Biên bản xác nhận khối lượng bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện do Chủ đầu tư hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập, có chữ ký, đóng dấu của các thành viên gồm: Chủ đầu tư; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đơn vị được Chủ đầu tư hợp đồng thực hiện chi trả tiền bồi thường (nếu thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo hợp đồng với Chủ đầu tư) và người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng là các hộ dân, cá nhân thì chỉ cần chữ ký) - Bản chính.

2. Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư, khi thanh toán chủ đầu tư bổ sung thêm:

a) Hợp đồng mua bán nhà.

b) Biên bản bàn giao nhà - Bản chính.

Lưu ý:

Thu hồi vốn tạm ứng: Chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ , làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp vốn theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Phê duyệt
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Việc quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, cho vay vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin