Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường nội thành

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lạng Sơn
Mã thủ tục LSN-287806
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xây dựng
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý;

- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và các điều kiện liên quan, trình lãnh đạo quyết định;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố

- Hệ thống bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Phụ lục 3 Mẫu Đơn đề nghị chấp thuân thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở UBND cấp huyện, thành phố
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin