Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện, đường nội thành do UBND tỉnh giao cho UBND huyện, thành phố quản lý

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lạng Sơn
Mã thủ tục LSN-287804
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xây dựng
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý;

- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và các điều kiện liên quan, trình lãnh đạo quyết định;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố

- Hệ thống bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
2 Mẫu Giấy phép thi công ( Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT Ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin