Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lạng Sơn
Mã thủ tục BNN-LSN-287763
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm sở tại.

          b) Bước 2: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi

           Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

          c) Bước 3: Trả kết quả

            Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

Thành phần hồ sơ

Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

Số bộ hồ sơ 01 (một)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trụ sở Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố

Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện - Kết quả: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi. - Thời hiệu của giấy chứng nhận trại nuôi: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin