Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục BKH-KTU-271982
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Sáng: từ 07giờ30’ đến 10giờ30’; Chiều: từ 13giờ30’ đến 16giờ30’các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).

Bước 2. Công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum kiểm tra tính đầy đủ và đúng quy định của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ, (đồng thời phát hành 02 liên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, 01 liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thông qua việc phát hành và giao Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ (đồng thời phát hành 02 liên Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, một liên được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum).

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thời gian: Từ 07giờ30’ đến 10giờ30’ và từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (bản chính - theo mẫu I.1).
2 - Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (bản sao).
3 - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (bản chính - theo mẫu I.2).
4 - Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản sao).
5 - Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (bản chính); trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (bản sao).
6 - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư (Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ) gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (bản chính).
7 - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (bản sao).
8 - Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) (bản chính).
9 - Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường (bản chính).
10 - Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư (bản chính).
Số bộ hồ sơ 08 bộ hồ sơ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 49 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

 - Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản  lý Khu kinh tế tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan tham gia, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi về Bộ Kế hoạch Đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư có quy mô từ 5000 tỷ VNĐ trở lên phù hợp với quy hoạch, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

* Văn bản Quyết định chủ trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và nhà đầu tư.

Đối tượng thực hiện - Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý các khu Kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Văn bản thông báo từ chối
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 (Có phụ lục đính kèm) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 9, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (có phụ lục đính kèm) và điều kiện của pháp luật chuyên ngành dự án đầu tư (nếu có).

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin