Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Cao Bằng
Mã thủ tục BNN-CBA-287886
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sở đề nghị phê duyệt dự án du lịch sinh thái do BQL tự tổ chức hoặc liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc gửi theo đường bưu điện.

     *  Bước 2: Sở Nông nghiệp và  PTNT kiểm tra, thẩm định, trình duyệt hồ sơ:

     - Trường hợp hồ sơ hợp lệ.

     + Trình UBND tỉnh hành lập Hội đồng thẩm định;

     + Tổ chức họp thẩm định;

     + Tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND  tỉnh phê duyệt;

     + UBND  tỉnh phê duyệt;

+ UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn Ban quản lý khu rừng đặc dụng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

Tên thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Báo cáo dự án du lịch sinh thái (bản chính)

- Các loại bản đồ du lịch sinh thái tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hệ VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng.

- Các hồ sơ khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định dự án du lịch sinh thái không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian quyết định phê duyệt dự án không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở NN&PTNT thông báo cho Ban quản lý rừng đặc dụng biết để hoàn thiện.
Đối tượng thực hiện Ban quản lý khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục Kiểm lâm (nếu chưa có Ban quản lý)
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt hồ sơ dự án du lịch sinh thái
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin