Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã thủ tục BTM-265175
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:  Người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thông báo ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định;

Văn phòng một cửa gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất đến Tổng cục Quản lý đất đai trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định: Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất thì Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định về việc cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất (sau đây gọi là Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT).

Bước 4: Trả kết quả: Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm gửi Chứng chỉ định giá đất đến Văn phòng một cửa trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất.

Cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc qua đường bưu điện;

Công chức trả Chứng chỉ định giá đất có trách nhiệm kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ nhân thân), giấy hẹn trả kết quả của người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất; hướng dẫn người đến nhận Chứng chỉ định giá đất ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất và trao Chứng chỉ định giá đất; đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì hướng dẫn nhân viên bưu điện ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất.

Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Cách thức nhận kết quả: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Đối với trường hợp cấp mới: (1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; (2) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá; (3) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành về: quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật; (4) Giấy tờ nhân thân của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; (5) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác; (6) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. Các loại giấy tờ (2), (3), (4) là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực thì người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. * Đối với trường hợp cấp đổi: (1) Đơn đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất; (2) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu); (3) Chứng chỉ định giá đất đã cấp; (4) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất. * Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại (1) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ định giá đất; (2) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ định giá đất do bị mờ, rách, nát; (3) Giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất; (4) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại Chứng chỉ định giá đất.
01
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Thời hạn xem xét, kiểm tra hồ sơ: ngay trong ngày làm việc.

- Thời hạn thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ tài nguyên và môi trường, Cơ quan được ủy quyền quyết định: Tổng cục quản lý đất đai, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục quản lý đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ tài nguyên và môi trường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Tổng cục Quản lý đất đai
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định cấp Chứng chỉ định giá đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

- Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

- Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin