Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã thủ tục BTM-265172
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậu
Trình tự thực hiện

- Bên xây dựng dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu yêu cầu bên xây dựng dự án bổ sung hồ sơ.

- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thẩm định hồ sơ dự án.

- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Thư xác nhận PIN. Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có văn bản thông báo, hướng dẫn bên xây dựng dự án bổ sung, điều chỉnh nội dung hồ sơ.

- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trả kết quả cho bên xây dựng dự án qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Bên xây dựng dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.  

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 (1) Văn bản của các bên xây dựng dự án đề nghị xem xét và cấp Thư xác nhận PIN theo Mẫu 1 (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto). (2) Bản PIN tiếng Việt theo Mẫu 2 (Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 01 bộ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Không quá mười hai (12) ngày làm việc, trong đó:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Một (01) ngày làm việc.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Tám (08) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn xem xét, quyết định cấp Thư xác nhận: Hai (02) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định hồ sơ dự án.

- Trả kết quả: Một (01) ngày làm việc kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp Thư xác nhận.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thư xác nhận PIN theo Mẫu 3 (Phụ lục 22 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin