Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã thủ tục BTM-265171
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Viễn thám
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.

Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh cung cấp dữ liệu viễn thám cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp với bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Chưa quy định
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu
Số bộ hồ sơ không quy định
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn chậm nhất là bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh có trách nhiệm đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cho tổ chức cá nhân.

- Thời hạn cung cấp theo Quy chế cung cấp dữ liệu của Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý cung cấp; hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu viễn thám.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không quy định
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin