Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục BNN-288491
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan cấp CFS xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS cho thương nhân
Cách thức thực hiện

Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng).

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS của thương nhân: 01 bản chính.
2
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - Thương nhân
Cơ quan thực hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin