cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục BNN-288370
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(trong trường hợp Giấy chứng nhận còn hiệu lực, bị mất, hư hỏng, hay thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức hoặc trước 60 ngày Giấy chứng nhận hết hiệu lực 60), lập 01 bộ hồ sơ và nộp theo một trong các hình thức sau:

+Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của các Tổng cục, Cục:các chứng chỉ, tài liệu chưa được chứng thực từ bản chính, thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

+Nộp hồsơ qua đường bưu điện:gửi bảnsao các chứng chỉ, tài liệu đã được chứng thực từ bản chính.

+ Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của các Tổng cục, Cục: thực hiện theohình thức dịch vụ công trực tuyến.

b) Bước 2: Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận

Trường hợp Giấy chứng nhận còn hiệu lực, bị mất, hư hỏng, hay thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận cho tổ chức giám định. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 60 ngày:

Hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức giám định sửa đổi bổ sung;

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức giám định theo quy định.


Cách thức thực hiện

a) Trực tiếp;

b) Theo đường bưu điện;

c)Dịch vụ công trực tuyến


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đăng ký hoạt động giám định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016;
2 Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
3 - Danh sách giám định viên theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016
4 Các chứng chỉ, tài liệu liên quan đối với mỗi giám định viên gồm: Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016;
5 Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động giám định theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 và tài liệu chứng minh kinh nghiệm giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa của giám định viên;
6 Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động giám định đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016, cụ thể như sau: Trường hợp tổ chức giám định đã được tổ chức công nhận quy định tại Điều 21 Nghị định này hoặc tổ chức công nhận nước ngoài quy định tại Điều 25 Nghị định này công nhận hoạt động giám định thì tổ chức giám định nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận. Trường hợp tổ chức giám định chưa được công nhận thì tổ chức giám định nộp các tài liệu, quy trình giám định và các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016.
7 Mẫu Chứng thư giám định.
8 Đối với trường hợp Giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức -Đơnđề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộnggiám định (Mẫu 06Nghị định 107/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016); -Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

)Đối với trường hợp trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 60 ngày:

-Thời hạn trả lời tính đầy đủ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

b) Đối với trường hợpGiấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức

-Thời hạn trả lời tính đầy đủ của hồ sơ: 01(một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (thời hạn hiệu lực: ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đã cấp).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức giám định đáp ứng quy định tại điểm a hoặc b sau đây:

a) Tổ chức giám định đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức.

b) Tổ chức chứng giám định có nhu cầu tiếp tục tham gia hoạt động giám định, trước khi Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực 60 ngày phảiđáp ứng các yêu cầu sau:

- Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành;

- Có ít nhất 04 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện:

+ Có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên và chuyên môn phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa giám định;

+ Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành;

+ Có kinh nghiệm làm việc 03 năm trở lên (kể từ thời điểm tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học), trong đó có 02 năm làm công tác giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin