Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mã thủ tục BKH-272068
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Đấu thầu
Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, gửi Bộ, ngành;

- Đơn vị được Bộ, ngành giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;

- Bộ, ngành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.

 

 


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành phần hồ sơ tại mục (1); hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do tổ chức, đơn vị được giao thẩm định trình gồm các thành phần hồ sơ tại mục (2). Cụ thể: (1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; + Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; (2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh: + Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; + Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; + Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; + Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; + Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: 

- Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;

- Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;

- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.

 

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án không thuộc trường hợp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Báo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin