Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bến Tre
Mã thủ tục BTM-BTR-264814
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh, Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Trình tự thực hiện a. Nộp hồ sơ: a.1. Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: - Trường hợp tổ chức, cá nhân trong nước: Cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân; người đại diện cơ quan, tổ chức đến giao dịch yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo mẫu số 08 và nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre hoặc qua đường bưu điện. - Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết biên nhận. - Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý. - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. - Đến hẹn, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mang biên nhận đến nộp phí và lệ phí (nếu có) để nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. a.2. Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến: - Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử phải đăng ký và cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu. - Khi cung cấp qua mạng Internet đối với thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thuộc Danh mục bí mật nhà nước thì bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ gửi tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số; trường hợp không có chữ ký số thì bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch. b. Kiểm tra và trả kết quả: Khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân lý do không cung cấp.
Cách thức thực hiện a. Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) hoặc qua đường bưu điện. - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua đường bưu điện. b. Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa liên thông (motcua.bentre.gov.vn).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: a.1) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: - Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức đối với cơ quan, tổ chức. - Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. a.2) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến: Tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số thì xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài 13 khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch. 01 bộ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam., - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm (thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không quy định
Đánh giá tác động TTHC