Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bắc Ninh
Mã thủ tục BNI-290102
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Đại diện chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn ngày trả kết quả theo quy định tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

* Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

* Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn. (Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định thì trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thông qua Trung tâm hành chính công Tỉnh). Sở Nông nghiệp và PTNT có thể yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đi kiểm tra thực tế hiện trường để phục vụ công tác thẩm định

* Bước 4: Đến ngày hẹn nhận kết quả đại diện chủ đầu tư nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ số: 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ số: 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 1. Thành phần hồ sơ trình thẩm định bao gồm: a. Văn bản pháp lý: - Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ đã được phê duyệt: Bản sao. - Tờ trình thẩm định theo mẫu số 06 tại Phụ lục II trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Bản chính. - Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định theo mẫu số 01 tại Phụ lục I trong Thông tư số: 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. b. Thành phần hồ sơ liên quan (Theo QCVN 04-02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi): - Báo cáo chính và Báo cáo tóm tắt. - Các báo cáo chuyên ngành (nếu có). - Các tập bản vẽ thiết kế. - Dự toán xây dựng công trình. c. Các tài liệu khảo sát: - Nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt, kèm theo các quyết định phê duyệt: Bản chính. - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Bản sao. - Hồ sơ khảo sát bao gồm: Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn (nếu có); Các bản vẽ khảo sát địa hình, địa chất (nếu có); Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát địa hình, địa chất (nếu có). - Quyết định phê duyệt kết quả khảo sát địa hình, địa chất (nếu có): Bản chính. d. Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có): Bản sao. + Các văn bản về quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; + Nhu cầu sử dụng đất cho dự án; + Các thoả thuận về cung cấp và đấu nối đối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin, liên lạc...); + Báo cáo đánh giá tác động môi trường; + Thoả thuận phòng cháy, chữa cháy; + Thoả thuận về bảo vệ môi trường sinh thái; + Thoả thuận về khai thác tài nguyên thiên nhiên; + Thoả thuận về an toàn vận hành công trình ngầm; + Thoả thuận về hành lang bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, các công trình giao thông, thuỷ lợi, an ninh quốc gia; e. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: + Đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Bản sao. + Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân: chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn, chủ trì lập dự toán: Bản sao (có chứng thực).
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Thời gian thẩm định được tính từ ngày Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, của thể như sau: Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 20 ngày đối với các công trình còn lại. Tạm dừng thẩm định và thông báo đến chủ đầu tư các lỗi, sai sót về phương pháp tính toán tải trọng, quy mô bản vẽ, sơ đồ... trong nội dung hồ sơ không thể đưa ra kết luận thẩm định. 
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ số: 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật -dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán gửi đến Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chủ đầu tư nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin