Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bắc Ninh
Mã thủ tục BVH-BNI-279069
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lễ hội
Trình tự thực hiện

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 (1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
2 (2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
3 (3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
4 (4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
5 (5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, Trong đó:

- 02 ngày tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trong 13 ngày cán bộ phụ trách về VHXH của xã tiến hành xem xét hồ sơ trình UBND xã thẩm định ra văn bản chấp thuận

 


Đối tượng thực hiện Đơn vị tổ chức lễ hội.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: UBND cấp xã.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin