Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bắc Ninh
Mã thủ tục BVH-BNI-279068
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lễ hội
Trình tự thực hiện

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Trung tâm Hành chính công huyện (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày;

- Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày phòng Văn hóa, Thông tin huyện tiến hành xem xét hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định ra văn bản chấp thuận. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do;

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.


Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Trung tâm Hành chính công huyện.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 (1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
2 (2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
3 (3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
4 (4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
5 (5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

15 ngày

Trong đó:

- 02 ngày tại Trung tâm hành chính công cấp huyện (01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả).

- Trong 13 ngày phòng Văn hóa Thông tin tiến hành xem xét hồ sơ trình UBND huyện thẩm định ra văn bản chấp thuận.

 

 

Đối tượng thực hiện Đơn vị tổ chức lễ hội.
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính Công huyện.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin