Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Phước
Mã thủ tục BPC-284402
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Bước 2: Cơ quan, đơn vị thẩm định thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở:

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là việc tiến hành thẩm tra, đánh giá các nội dung quy định tại điều 23 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015;

+ Đơn vị được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

 - Bước 3: Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản để làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện hoặc dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; + Báo cáo thẩm định; + Các tài liệu liên quan cần thiết khác. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; + Báo cáo thẩm định; + Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; + Các tài liệu liên quan cần thiết khác.
Số bộ hồ sơ 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin