Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh An Giang
Mã thủ tục BTM-AGI-264790
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
Không quy định
Thành phần hồ sơ

-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Số bộ hồ sơ - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường; - Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Đối tượng thực hiện Chủ dự án (tổ chức, cá nhân)
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin