Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục BKH-DKN-272038
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Doanh nghiệp và nhà thầu (nếu có) tự nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung nghiệm thu.

- Sau khi hoàn thành tự nghiệm thu, doanh nghiệp có văn bản đề nghị và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời  hạn 4,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì mời các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án và lập Biên bản nghiệm thu theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

 Bước 3. Trả kết quả

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển kết quả giải quyết sang Trung tâm Hành chính công tỉnh để trả cho Doanh nghiệp.


Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Biên bản nghiệm thu theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

 

Đối tượng thực hiện - Tổ chức (Doanh nghiệp)
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Biên bản nghiệm thu theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin