Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (TTHC cấp tỉnh)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục BTM-DKN-264795
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện

(1.1) Thẩm định:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm hành chính công.

Địa chỉ:  Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì thực hiện theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn hoặc địa chỉ trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công, Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ, các nội dung chủ yếu trong hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1A; 4 Thông tư 38/2015/TT-BTNT:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Hành chính công.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Sau khi có quyết định thành lập hội đồng, tổ chức Họp Hội đồng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án (Thường trực Hội đồng gửi kết quả cho chủ dự án và Trung tâm hành chính công bằng đường bưu điện):

- Trường hợp sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thẩm định với kết quả không được thông qua thì chủ dự án lập lại báo cáo và thực hiện từ bước 1.

- Trường hợp sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung thì thường trực Hội đồng gửi kết quả thẩm định cho chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung báo cáo.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm hành chính công có trách nhiệm kết thúc quy trình thẩm định hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

(1.2) Phê duyệt:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm hành chính công.

Địa chỉ:  Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì thực hiện theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn hoặc địa chỉ trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công, Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ, các nội dung chủ yếu trong hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1A và 4 Thông tư 38/2015/TT-BTNT; và theo kết luận của Hội đồng:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Hành chính công.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở lập tờ trình trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ về bộ phận văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển Quyết định đến Chi cục Bảo vệ môi trường để trình lãnh đạo sở xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của các phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả bao gồm Quyết định phê duyệt và phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được xác nhận ở phía sau của trang phụ bìa cho Trung tâm hành chính công.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Mail, Zalo của tổ chức, cá nhân.

* Trung tâm hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của tổ chức, cá nhân (phí dịch vụ bưu chính do tổ chức, cá nhân chi trả).

 

 

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm hành chính công.

Địa chỉ:  Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì thực hiện theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn hoặc địa chỉ trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai dịch vụ công trực tuyến.

 

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án;

- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án;

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;

Số bộ hồ sơ không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Thời gian tổ chức, cá nhân đang chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh phương án CPM, thời gian thực hiện các hoạt động không tính vào thời gian thẩm định và phê duyệt).

(2.1) Thời gian thẩm định: 26 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó:

- UBND tỉnh 04 ngày;

- Sở Tài nguyên và môi trường 22 ngày.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian tối đa 05 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường không được thông qua và phải thẩm định lại thì thời gian thẩm định lại thực hiện như quy định trên.

(2.2) Thời hạn phê duyệt: 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- UBND tỉnh 04 ngày;

- Sở Tài nguyên và môi trường 10 ngày.

 

Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt thì trong thời gian tối đa 10 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm hành chính công.

Địa chỉ:  Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 9A và phương án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không quy định
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin