Trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

  • Thông tin
  • TTHC liên thông
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục DKN-272622
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Trung tâm Hành chính công.

- Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông:

- Số điện thoại: 02613.838.838.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ, các nội dung chủ yếu trong hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời bằng văn bản cho Trung tâm Hành chính công về việc bổ sung hồ sơ hoặc từ chối việc giải quyết hồ sơ và nêu rõ lý do theo quy định.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm Hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc gửi văn bản từ chối giải quyết và nêu rõ lý do theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, hiện trạng đất đai, quy hoạch, tác động của dự án đến môi trường, năng lực của nhà đầu tư… theo quy định và lập Biên bản kiểm tra thực địa.

Bước 4: Thực hiện một trong hai trường hợp sau:

* Trường hợp Dự án phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức khảo sát thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia khảo sát thực địa tại Bước 3 phải có văn bản cho ý kiến thẩm định gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (theo Mẫu đính kèm Quyết định 820).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh.

* Trường hợp Dự án đầu tư mang lại hiệu quả, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với quy định về điều kiện xây dựng chuyên ngành, nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi tổ chức khảo sát thực địa, UBND huyện, thị xã có Dự án: Có văn bản cho ý kiến thẩm định (theo Mẫu đính kèm Quyết định 820). Trong đó, nêu rõ đồng ý hay không đồng ý chủ trương đầu tư Dự án và có Tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch, kế hoạch gửi cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã có liên quan, cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có văn bản cho ý kiến thẩm định (theo Mẫu đính kèm Quyết định 820), trong đó nêu rõ, đồng ý hay không đồng ý chủ trương đầu tư Dự án, bổ sung cục bộ quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp đồng ý bổ sung quy hoạch, kế hoạch thì có tờ trình, dự thảo văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch, kế hoạch (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp, không đồng ý điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Bước 6: Trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gửi kết quả cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 7: Sau khi nhận được kết quả từ UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiên khác để tổ chức, cá nhân biết.

* Trung tâm Hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của tổ chức, cá nhân (phí dịch vụ bưu chính do tổ chức, cá nhân chi trả).

 * Đối với các dự án đầu tư thuộc các xã biên giới; các thôn, bon trọng điểm về an ninh chính trị; các dự án kinh tế – xã hội có tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh, lịch sử văn hóa, xã hội và cảnh quan kiến trúc đô thị không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư quy mô tổng mức vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở lên; các dự án nông lâm nghiệp sử dụng quỹ đất, rừng từ 200 ha trở lên, theo Quy chế của Tỉnh ủy phải xin ý kiến: Thời hạn xử lý được kéo dài thêm nhưng không quá 35 ngày làm việc.

* Đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền cơ quan cấp trên của UBND tỉnh, thực hiện quyết định chủ trương đầu tư sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch, kế hoạch.
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công – Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu 1 kèm theo.
2 2) Đơn xin đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo Mẫu 2 kèm theo.
3 3) Văn bản đề xuất dự án đầu tư theo Mẫu 3 kèm theo.
4 4) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.
5 5) Bản sao (bản sao được chụp từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc) một trong các tài liệu sau: - Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên 2 năm); - Văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; - Văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; - Văn bản bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; - Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (Các loại văn bản hợp pháp chứng minh năng lực huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác đối với số vốn còn lại hoặc Tài sản cố định hoặc các tài sản khác được xác định là tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân…).
6 6) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
7 7) Tùy thuộc vào từng dự án đầu tư cụ thể có thêm thành phần hồ sơ sau: a) Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ thì có văn bản (theo Mẫu 4 đính kèm) giải trình các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính. b) Nếu dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) thì kèm theo hợp đồng BCC, Hợp đồng BCC gồm có các nội dung chủ yếu sau: (1) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án; (2) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh; (3) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên; (4) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng; (5) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng; (6) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng; (7) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
Số bộ hồ sơ 07 (bảy) bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Đối với dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thời gian giải quyết: 21,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm:

 + Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày làm việc,

 + Sở Kế hoạch và Đầu tư: 05 ngày làm việc,

 + Tổ Thẩm định: 07 ngày làm việc;

 + Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa: 03 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 làm việc.

- Đối với dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, tổng thời gian giải quyết: 24,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm:

 + Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày làm việc,

 + Sở Kế hoạch và Đầu tư: 05 ngày làm việc,

 + Tổ Thẩm định: 07 ngày làm việc;

 + Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa: 06 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 làm việc.
Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

* Điều kiện 1: Có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ cam kết; cụ thể như sau:

 + Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

 + Có khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

* Điều kiện 2:  Ký quỹ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

* Điều kiện 3:  Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau:

 + Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương, được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

 + Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.  
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin