Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BTM-LDG-264790
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phần hồ sơ

-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Số bộ hồ sơ - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường; - Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó:

- Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường:  08 ngày;

- Tại UBND cấp huyện: 02 ngày.

Đối tượng thực hiện Chủ dự án (tổ chức, cá nhân)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin