Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BTM-LDG-264792
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Bộ phận Một cửa UBND cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp gửi hồ đến Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ

-  Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.

Số bộ hồ sơ - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến; - Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Đối tượng thực hiện Chủ dự án (tổ chức, cá nhân)
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không quy định
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin