Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (Cấp xã)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục LDG-283721
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài Chính
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp hồ sơ:  Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ, lập giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến bộ phận kế toán.

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ

- Bộ phận kế toán tiến hành thẩm định quyết toán.

- Trong trường hợp khi tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ không đảm bảo cho việc thẩm định thì phối hợp với Bộ phận Một cửa để lập thủ tục trả lại hồ sơ.

- Kết thúc việc thẩm định bộ phận kế toán dự thảo thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư năm trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt.

c) Bước 3: Trả kết quả: Bộ phận một cửa vào sổ và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư năm đến các chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Nộp qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. - Biểu số 01/CĐT – Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm. - Biểu số 02/CĐT - Báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước - Ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau (nếu có). - Biểu số 03/CĐT - Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong năm quyết toán (nếu có). - Biểu số 04/CĐT - Bảng đối chiếu xác nhận số liệu các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước. - Thuyết minh báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. 01 bộ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Kho bạc nhà nước huyện, thành phố
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin