Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục LDG-283712
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

a) ớc 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị      .

        b) Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi phòng Lao đng - Thương binh và Xã hội.

        c)  Bước 3: Phòng Lao đng - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội

       d)  Bước 4: Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30  ngày có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đy đủ thông tin gửi Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội (Cục Ngưi có công) kèm công văn đề nghị.

       e)  Bước 5: Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủớng Chính phủ.

      f) ớc 6: Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" từ Cục Ngưi có công để chuyển đến gia đình liệt sĩ.

Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đưng bưu điện hoặc nộp hồ sơ qua phần mềm một cửa điện tử ( http://motcua.lamdong.gov.vn)

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đề nghị (Mẫu TQ1); - Danh sách đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" (Mẫu TQ2). 01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc.      

Đối tượng thực hiện Đối tượng người có công
Cơ quan thực hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ bộ phận một cửa của UBND cấp xã, huyện, tỉnh
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bằng Tổ quốc ghi công
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin