Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-LDG-286389
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng. 01
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận
Đối tượng thực hiện Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở
Cơ quan thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ sở trợ giúp xã hội huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin