Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (cấp huyện)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục LDG-283700
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài Chính
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định các nội dung theo yêu cầu; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

c) Bước 3: tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Người nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ theo dõi; khi đến nhận kết quả phải có giấy giới thiệu của tổ chức.

Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại điều 7, chương II của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài Chính (bản gốc, 03 bộ). - Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao). - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao). - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị, biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao). - Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc). - Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bàn gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán. - Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nếu có).
01
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Phê duyệt, văn bản xác nhận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin