Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục BTP-THA-276600
Cấp thực hiện Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Chứng thực
Trình tự thực hiện

+ Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ

Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện (nơi Phòng Tư pháp lưu trữ hợp đồng giao dịch)

- Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi Ủy ban nhân dân cấp xã lưu trữ hợp đồng giao dịch


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin