Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-THA-286366
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lao động tiền lương
Trình tự thực hiện

      - Bước 1: Công ty chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu (đối với trường hợp xếp hạng Tổng công ty và tương đương lấy ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

      - Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu xem xét, quyết định.

      - Đối với công ty hạng I, II, III: Công ty đủ điều kiện theo tiêu chuẩn tương ứng với hạng nào thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định xếp theo hạng đó. 

      - Đối với công ty xếp hạng I thì sau khi quyết định xếp hạng, cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi hồ sơ xếp hạng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

     - Đối với Tổng công ty và tương đương: UBND tỉnh xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Công văn đề nghị: - Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01);
2 Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03);
3 Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04);
4 - Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;
5 - Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
6 Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).
Số bộ hồ sơ 03 bộ Hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Đối với công ty hạng I, II, III: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Đối với Tổng công ty và tương đương: UBND tỉnh xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
Đối tượng thực hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan thực hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp. Thời hạn có hiệu lực: 3 năm (tròn 36 tháng)
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng doanh nghiệp.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin