Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BKH-LDG-271843
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đấu thầu
Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện

Bằng văn bản

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Văn bản kiến nghị
01
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Bên mời thầu: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư

Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư

 

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Bên mời thầu (cấp huyện), Người có thẩm quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bên mời thầu (cấp huyện), Người có thẩm quyền
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở Bên mời thầu.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, người có thẩm quyền.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin