Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BNN-LDG-287780
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

- Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phần hồ sơ

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

Số bộ hồ sơ 1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin